Thursday 30 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

CLEAR CUT

जिखल्यार ‘आमी’, हारल्यार भारत?

 

काँग्रेस खऱ्यांनीच अकलेक येयल्या. जिखतकीर सगळे येतात क्रेडिट घेवपाक. हारले काय बोटां दाखयतात एकामेकांकडेन. आपणावेले अपसरण दुसऱ्याचेर धुकळपाखातीर. सामुहीक जापसालदारकेची एका तेंपावेली काँग्रेसीची संस्कृताय खंय पेंड खावपाक गेली? असल्यांनी कितें मडें करतले हे आत्मपरीक्षण?काँग्रेस खऱ्यांनीच अकलेक येयल्या. कोण म्हणटलो 100 वर्सांचो इतिहास आसलेलो हो पक्ष म्हुणोन? 1980 सावन कितलिशींच वर्सां खऱ्यांनीच ह्या पक्षान राज्य केल्लें आमचेर? 2012 वर्सा सिंगल डिजिटाचेर व्हरोन बुद्द शिकयतकीर 2017 वर्सा विधानसभा वेंचणुकेंत ह्याच पक्षाचे 17 आमदार वेंचून दिल्ले लोकांनी? इतल्यानच माल्लें हेंचे तकलेक? भाजपाचे फकत 13 आमदार वेंचून येयलेले तेन्ना. तरीकय मलय खावपाक मेळची म्हुणोन हेच काँग्रेसीच्या आनीक 13 जाणांनी उडी माल्लिना निर्लज्जावरी भाजपांत? ज्या मनशान कुंकळ्ळे बंडखोरी करून काँग्रेसीक नखलामी केली त्याच ज्योकीं आलेमांवांक परत घेतलोना काँग्रेसीन पक्षांत? मागीर वेळ पडल्यार ह्याय 13 जाण फुटिरांक घेवचे नात कित्यावेल्यान परत पक्षांत? आनी हीं सगळीं नाकशिमरेपणां केलीं तरीकय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत लोकांनी तुमकां वेंचून दिवचें? कसले पराक्रम केल्यात  म्हुणोन? 

तेच्याकय फुडलें राजकी परिपक्वपण पळयात तेंचें. काँग्रेस हारली खंय पक्षाचें फुडारपण दुबळें म्हुणोन. आमदारांचें न्हूं, पक्ष संघटनेच्या फुडाऱ्यांचें. आनी तें मानून घेवन प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार राजिनामो दिता. म्हुटल्यार कितें सांगपाक सोदता काँग्रेस तुमकां? तुमी सगळे मतदार पक्षाध्यक्ष कोण आनी तो कसो काम करता तें पळोवन पंच, झेडपी वा आमदाराक मत दितात. अर्थांत, पक्षाचें काम आसूंकच जाय. पूण तें कोणाचे हात-पांय घट करपाक? तेंचे स्वताचेच, काय वेंचणुकेंत उबे रावपी तेंच्या उमेदवारांचे? आनी विरोधी पक्ष फुडारी हिंदू आसल्यार पक्षाध्यक्ष खंय क्रिस्तांव आसपाक फावो (वा आरतें-परतें). जाल्यारच खंय तुमी मतदार मतां दितात.  भाजपान 49 मतदारसंघांतले 33 जिखले. कित्याक? तेंचो राज्य पावंड्यावेलो एक फुडारी हिंदू आनी दुसरो क्रिस्तांव आशिल्लो म्हुणोन? बरें धरोन चलया, तुमचेंच खरें. जाल्यार काँग्रेसीचे जे चार सीट येयले तेचें क्रेडिट कोणाक? काँग्रेसीचो आमदार आशिल्लो एकूच सीट येयलो तो कुडटरेचो. तो आलेक्स रेजिनाल्डाक लागोन येयलो काय गिरीश चोडणकाराक? आनी काँग्रेसीचे आमदार सोडून गेल्ले ते सांताक्रूझ, नुवें आनी वेळळेचे सीट काँग्रेसीन जिखले ते कोणाक लागोन? 

प्रस्न भाजपा जिखता, काँग्रेस हारता, आप आपलें खातें उगडटा काय भाजपा सोडून हेर पक्षांपरस अपक्ष (7) चड वेंचून येतात तो न्हूं. प्रस्न आसा तो खंयचेय वेंचणुकेचें आमी वस्तुनिश्ठ विश्लेशण कशें करतात तें. सुरवेक सावन ही झेडपी वेंचणूक म्हुटल्यार 15 म्हयन्यांचेर येयलेल्या विधानसभा वेंचणुकेची सेमी फायनल अशेंच चित्र उबें केल्लें. कशी कितें ही सेमी फायनल? कसलें म्हुणोन साम्य आसा झेडपी आनी विधानसभा वेंचणुकेंत? एक म्हुटल्यार ही वेंचणूक फकत गांवगिरी. 70 टक्के मतदारांची. तेभायर एकेक झेडपी मतदारसंघाक कितलेशेच कडेन दोन-दोन आमदार पडटात. हिंगां वेंचून दितात ते झेडपी आमदारांवरी काय काम करनात. तेंकां अधिकारूच नात तितले. आमकां अधिकार दियात ही झेडपींची मागणी आजून मान्य जायना. कारण तेंकां अधिकार दिल्यार आमदारांचे अधिकार वयतात. वेंचणूक जालेबराबर झेडपींक फंड वाडोवन दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. हेचोच अर्थ तेंकां जाय तितलो फंडूय नाशिल्लो. तेन्ना आमदाराकडेन जे तरेन मतदार आशेन पळयता तसली आशाच हिंगां नाशिल्ली. मागीर ती सेमी फायनल कशी? फकत विधानसभा वेंचणुकेपयलीं जाता म्हुणोन? मागीर फुडली नगरपालिका वेंचणूक कितें? सॅकंड सेमी-फायनल?

2015 वर्सा जाल्ले झेडपी वेंचणुकेपरस हे खेपे सुमार 10 टक्के मतदान उणें जालें. फकत 57 टक्के लोकांनी मतदान केलें. साश्ट, तिसवाडी आनी काणकोणां तर 12 टक्के उणें आनी मुरगांवां 15 टक्के उणें. फकत 47 टक्के. साश्टींत राय आनी वेळ्ळे मतदारसंघांनी तर अक्षरशा 38 टक्के मतदान. बाणावले, कोलव्यां आनी नुव्यां तर 40 ते 45 टक्के. सरसकट टक्केवारी वाडली ती फकत दिवचल केपें आनी सांगे सारक्या तालुक्यांनी 71 ते 73 टक्के मतदान जालें म्हुणोन. म्हुटल्यार चडशा कडेन हे खेपे अर्दो मतदार भायरच सल्लोना. हें अशें विधानसभा वेंचणुकेंत जाता? मतदारांमदीं ही इतली उदासीनता आसोन लेगीत आमी हे वेंचणुकेक सेमी-फायनल म्हुणपाचें आनी विधानसभेचे अदमास काडपाचे? लोक भायर काडल्यात ते त्या त्या वाठारांतल्या आमदारांनी वा फुडाराक आमदार जावपाक सोदपी कांय राजकारण्यांनी. ते नदरेन ही सर्वार्थान आमदार-केंद्रीत वेंचणूक आशिल्ली. आनी काँग्रेसींत आपली ताकद फकत एका रेजिनाल्डान दाखयली. काँग्रेसीच्या हेर आमदारांनी कितें केलें तें तेंकांय खबर आसा आनी थंयच्या मतदारांकय. नाजाल्यार हेर चडशे आमदार भाजपाचेच. धरून काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ले. 

तसो भाजपांत असंतोश उणो ना. जंय काँग्रेसीचे 13 आमदार आनी मगोचे दोन आमदार फुटून भाजपांत आयल्यात त्या 15 मतदारसंघांनी तर गोबरापोंदां इंगळे धुमशेत आसात. तातूंतल्या कितल्याशाच जाणांनी विरोधी उमेदवारावाटेन मतदान घुंवडायलेंयबी. पूण तरीकय  भाजपाच्या उमेदवाराक उडोवप तेंकां जमलेंना. कारण एक तर सत्ताधारी आमदार येतना आपली फौज घेवन आयिल्ले. तेंकां बशिल्लेकडेन भाजपाचेय मतदार मेळ्ळे. कारण भाजपाची संघटनशक्त जबरदस्त आसा. बूथ मॅनेजमेंट तोखेवपासारकें आसा. कमळ सोडून खंयच मत मारपाक जायचना असो मतदार तेंणी वैचारीक पावंड्यार घडयला. शिवाय ह्या सुवार्थी राजकारणाक बेजारिल्लो मतदार भायर सल्लोच ना. कारण तेका बरो पर्याय कोणे दिलोचना. आनी हे वेंचणुकेंत अटीतटीचें अशें कांय नाशिल्लेंच. 

एक तेंप आशिल्लो, जेन्ना दरेकलो मगो वा काँग्रेसीची तिकेट सोदतालो. कारण तेका बशिल्लेकडेन पक्षाचीं 20-25 टक्के मतां मेळटालीं. उरिल्लीं तेणे आपले कापस्तादीचेर, लोकप्रियतेचेर, जात-धर्म-पयसो अश्या गजालींचेर मेळोवपाचीं. आतां असो एक तरी सीट आसा, जंय काँग्रेसीचो आंकडो 20-25 टक्क्यांवेल्यान सुरू जाता? भाजपान आपली वैचारीक बांदावळ घटमूट केल्या. काँग्रेसीन आशिल्ली-नाशिल्लीय वगडायल्या. तुमची विचारधारा कितें अशें कोणाय काँग्रेसवाल्याक विचाल्ल्यार विचारधारा म्हुटल्यार कितें अशें विचारपीच चड मेळटले. उरिल्ले घुस्पतले आनी कूस मारतले. आमदाराभोंवतणची फौज तो काँग्रेसीचो ब्लॉक. भाजपालागीं मतदार यादी सांबाळपाखातीर पन्ना प्रमुख आसात. काँग्रेसीकडेन बूथाची कमिटीपासून सारकी ना. एका तेंपार विधीमंडळ पक्ष आनी पक्षाच्यो प्रदेश समिती, जिल्लो समित्यो, मतदारसंघ समित्यो हांच्यो जोड बसका जाताल्यो. समन्वयाच्यो येवजण्यो जाताल्यो. आमदार आनी पक्षाचे पदाधिकारी एकामेकांच्या हातांत हात घालोन वावुरताले. तो आतां इतिहास जाला. जिखतकीर सगळे येतात क्रेडिट घेवपाक. हारले काय बोटां दाखयतात एकामेकांकडेन. आपणावेले अपसरण दुसऱ्याचेर धुकळपाखातीर. सामुहीक जापसालदारकेची एका तेंपावेली काँग्रेसीची संस्कृताय खंय पेंड खावपाक गेली? असल्यांनी कितें मडें करतले हे आत्मपरीक्षण?

खरें म्हटल्यार दुसऱ्या पक्षांतले आमदार घेतसावन भाजपाची परिस्थिती आज खूबच वायट आसा. पूण पुराय तरेन विस्कळीत जाल्ली काँग्रेस हेंच आज भाजपाचें खरें सामर्थ्य जालां. काँग्रेतींतले ब्लेम गेमर्स हे भाजपाखातीर चियर लीडर्स जाल्यात. काँग्रेसीचे हात एकामेकांचेर चिखोल मारपांत जेमेरेन गुल्ल उरतले तेमेरेन त्या चिखलांतल्यान कमळांच फुलतलीं. निमणे; खंयच्या मतदाराक चिखोल आवडटा?

(हो लेख पयलीं 21 डिसेंबर 2020 ह्या दिसा भांगरभूंय दिसाळ्यांत प्रसिद्ध जाल्लो.)

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Congress Voters voted Congress and gave 17 MLAs to Goa. Today there are only 3 Congress MLAs left with the Congress Voters in Goa. Others all went in BJP. Now Congress Voters has very nice honest alternative Party in Goa and they should vote to this Honest Aam Aadmi Party in coming all elections in Goa.

 
Jack De Goan |

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives