Friday 19 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

स्पश्ट

 


 

तिणें निमणें

आयज थारायलेंच...

 

आदर्श धूव,

आदर्श सून,

आदर्श बायल,

आदर्श आवय

 

ही सगळीं बिरुदां

मोखून मारप...

सोंशीकतायेचे

समजीकायेचे

त्यागाचे

तडजोडीचे

 

अळंकार

भिरकांवन मारप

 

आनी कितें अजाप?

पयलेंच फावट

तिच्यामदले बायलेक

तिच्यामदलो मनीस

स्पश्ट दिसपाक लागलो,

कसलोच फरक करिनासतना. 

 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.What a gross generalization?

आदर्श धूव,

आदर्श सून,

आदर्श बायल,

आदर्श आवय

All the above are बिरुदां? than what is infidelity?

When you cast this बिरुदां away, what do you become?

What is this तिच्यामदलो मनीस?

 
Gambhir Samikshak |

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives