Tuesday 26 September 2023

News Analysed, Opinions Expressed

आई

 


 

 

भरभरुन मॆळ्ळॆं जरी संवसारातलॆं सुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

अपुर्बाय करची कशी तुंवॆच शिकयली

मस्तॆपणाक ख्यास्त दिवन दॆख दाखयली

पुत जरी जालॊ तुजॊ भॊगशिली ना चूक

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

उणीदुणी उतरां तुंवॆ  कॊणा दिली ना

दारांतलॊ सॊयरॊ  रीत्याहाती गॆलॊ ना

तानभुकॆ विसर घाली,सावळी तुजी, तुं गॆ रुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

थंडशितळ व्हांवती वारॆं, म्हाका नासलॊ भंय

वॆंगॆन मॊगाउब दित तुं गॆ म्हणटाली आलय

आई म्हाका सॊडून गॆली काळजा म्हज्या दुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

भरभरुन मॆळ्ळॆं जरी संवसारातलॆं सुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives