Thursday 30 March 2023

News Analysed, Opinions Expressed

स्वाभिमान

 


 

वाडटी पिराय वाडयता जण एकल्याची जाण

दिसपट्टॆ जिणॆंत मॆळटा अणभवांची खाण

मनश्याच्या आंगांत जॊंवॆर आसत त्राण

स्वाभिमान दवरचॊ न्हय कॊणाकडॆ घाण

 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives