Thursday 30 March 2023

News Analysed, Opinions Expressed

सॊबrत गांव

 


शारांतल्या भावा म्हज्या

शारांत रावून सांगता आमकां

कितलॊ सोबीत गांव पळय

इतलॊ सोबीत गांव जाल्यार

चार दिस हांगा रावून पळय

 

गावांत म्हज्या माड आसा

माडाचॆर नाल्ल आसा

माडयॆचॆर बॆडॆ आसा

पणसाचॆर पणस आसा

आमुल्लॆक घॊटां आसा

काण्णां आसा, चुन्नां आसा

खाणारी तॊंडां आसा

झाडार चडपी, माडार चडपी

पाडॆली खंय आसा?

 

शारांतल्या भावा म्हज्या

शारांत रावून सांगता आमकां

कितलॊ सोबीत गांव पळय

इतलॊ सोबीत गांव जाल्यार

चार दिस हांगा रावून पळय

 

मानशॆंत आमच्या सुंगटा आसा

न्हंयॆंत चणक, पालू, आसा 

पॊलवॆ आसा, शॆंवटॆ आसा

रुचीक बरॆ खुबॆ आसा

गरवणी आसा, कांटयाळी रांपण आसा 

हॊडी आसा, पनॆळ आसा, तार आसा

तारयामामा खंय आसा?

 

शारांतल्या भावा म्हज्या

शारांत रावून सांगता आमकां

कितलॊ सोबीत गांव पळय

इतलॊ सोबीत गांव जाल्यार

चार दिस हांगा रावून पळय

 

खंड ना, दंड ना

रॊयतल्याचॆं शॆत जाला

मरड तर रॊयच ना

वायंगण लॆगीत नाका जालां

गावांत आतां शिताबदला

फ्रायड रायस शिजूंक लागला

शॆतकाराचॊ पूत आता 

व्या काळा भाटकार जाला

भुंयपूत खंय गॆला?

 

शारांतल्या भावा म्हज्या

शारांत रावून सांगता आमकां

कितलॊ सोबीत गांव पळय

इतलॊ सोबीत गांव जाल्यार

चार दिस हांगा रावून पळय

 

गावांत म्हज्या सैम आसा

नितळ निवळ वारॆं आसा

वझरयाचॆं उदक आसा

सुकणी आसा, सावदां आसा

कुकडां आसा, वासरां आसा

जांचॆपासत सगळॆं आसा

म्हजॆ गांवभाव खंय आसा ?

 

शारांतल्या भावा म्हज्या

शारांत रावून सांगता आमकां

कितलॊ सोबीत गांव पळय

इतलॊ सोबीत गांव जाल्यार

चार दिस हांगा रावून पळय

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.जितॆंद्रबाब सुखटणकार,

नमस्कार.

कविता वाचून मुजरत प्रतिक्रिया पॊस्ट कॆली दॆखून दिनवास.

आमकां विकास जाय. उदरगत जाय.

शारां जाय.शारांत रावूंक जाय.

आनी आमचॆखातीर जॆ उदक जाय,

भाजीपालॊ जाय, फळफळावळ जाय,

ते पिकॊवपाखातीर गांवच्या लॊकांनी चिखल कालॊवंक जाय.

इतलॆंच न्हंय , तर उपरांत आमचॊ कॊयर

उडॊवपाखातीरलॆगीत आमकां परथून गाव जाय.

शारांत चकचकीत तिजुल्यांच्या फ्लॅटांत रावून,

आमकां पर्यावरण सांबाळूक जाय.

जय हॊ !.

 
Uday Mhambro |

tumchi 'sobit ganv' kavita avadli.ami development jo mhantat to kharo kay aso kenna kenna mhakay prashna padta.development jata tenna kubsho gosti ami vagdayta ashe mhaka dista.

 
jitendra sukhtanker |

Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives