Thursday 30 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

हो आयआयटीचो प्रस्नूच न्हूं

 

आरे बाबा, तुजे आयआयटीक विरोध करताच कोण? विरोध आसा तो आयआयटीक न्हूं. विरोध आसा तो सरकाराचे भाटकारशायेक. लोकांक आपले जमनीचो हक्क मेळना तेका.


गोंय आनी आयआयटी हेंचें जुळतशें दिसना. आतां परत तिसरे सुवातेर आयआयटीक विरोध जाता. पयलीं जालें काणकोण, मागीर सांगेें आनी आतां सत्तरी. शेळ-मेळावलेचे लोक तर पेटून उठल्यात. दादले म्हणनाकात, बायलां म्हणनाकात, भुरगीं म्हणनाकात. कोणाकच आयआयटी नाका. 

कित्याक?

तेंकां शिक्षण नाका? भारतांतली सगळ्यांत उत्कृश्ठ अशी शिक्षणसंस्था नाका? हे संस्थेच्या निमतान तयार जातल्यो त्यो देडशें-दोनशें नोकऱ्यो नाकात? हे संस्थेंत शिकपाक भायल्यान भुरगे येतले, तेंकां लागपी हेर सुविधांचे वेवसाय-धंदे सुरू जाल्ले नाकात?

कोणाक नाका हें सगळें? 

मागीर विरोध कित्याक तर? हेची जाप मेळ्ळी, जेन्ना मुख्यमंत्र्यान गांवकारांलागीं पयर सोमारा 28 सप्टेंबरा मिटिंग घेतली तेन्ना. एका वरावयर चल्ली ही मिटिंग. तेतूंत पयलीं अर्द वरावयर एक प्रॅझेंटेशन केलें. आय़आयटी म्हुटल्यार कितें तें सांगपाक. आनी मागीर जाली चर्चा. 

मजा म्हुटल्यार कितें? हे चर्चेंत एकल्यानय आयआयटीचेर चर्चा केली ना. अर्द पाऊण वर चर्चा जाली ती फकत जमनीचेर. लोक म्हणटात ही आमची जमीन. सरकार म्हणटा ती आमची जमीन. हें आयकून प्रस्न पडलो. तशें जाल्यार सरकार कोणाचें? लोकांचें, लोकांनी लोकांखातीर चलयलेलेें, काय भाटकारांनी भाटकारांचें भाटकारांखातीर चलयलेलें? कारण ह्या प्रकरणांत सरकार स्वताच भाटकार कशें वागपाक लागलां. 

पिळग्यांच्यो पिळग्यो लोक ह्यो जमनी कसयतात. भाऊसाहेब बांदोडकारान कसता तेची जमीन कायदो हा़डलो. भाटकारांच्यो जमनी कूळ-मुंडकारांच्या नांवार लागपाक लागल्यो. पूण सरकारी जमनींनी कसपी लोकांक मात जमनीची मालकी मेळ्ळी ना. कोर्टांत वचोन पासोन. कित्याक? तर सरकार भाटकार जालां. भाटकारी वृत्तीचें जालां. 

ते मिटिंगेक मुख्यमंत्री सांगता - तुमी तुमचीं कागदपत्रां हाडात. जमीन तुमच्या नांवार करून दितां. मात तुमकां जमीन दुसरेकडेन मेळटली. म्हुटल्यार थिंगा वचून लोकांनी परत जमीन कसपाची, झाडां रोवपाचीं आनी तीं व्हड जावन पिकावळ येयसर खावपाचें कितें, माती?

आयआयटी दोन-तीन वर्सांत उबी करपाक जाता. पूण पिकावळ काडपाक वर्सांचीं वर्सां वतात हें कितें गांवांत जल्माक आयिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक खबर ना? आरे बाबा, तुजे आयआयटीक विरोध करताच कोण? विरोध आसा तो आयआयटीक न्हूं. विरोध आसा तो सरकाराचे भाटकारशायेक. लोकांक आपले जमनीचो हक्क मेळना तेका. 

तेन्ना समेस्त गोंयकारांलागीं आनी राजकारण्यांलागीं एकूच मागणें. ह्या प्रस्नाकडेन आयआयटीचो प्रस्न म्हूण पळयनाकात. कारण हो आयआयटीचो प्रस्न न्हूंच. होे प्रस्न आसा जमनिचे मालकिचो. आनी सरकाराचे भाटकारशायेचो. आयआयटी जालां फकत निमित्याक कारण. तेन्ना, सरकार लोकांक तेंचे हक्काचे जमनिची मालकी दितलें तेन्नाच हो प्रस्न सुट्टलो. 

तेन्ना आतां सरकारान थारावपाचें - आपूण भाटकार म्हूण वागतलें, काय आपूण स्वता शेतकार जातलें. 

 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Really very well written. This IIT business shouldn't be allowed in Goa, let them go to Bihar, UP., etc.

Foe 100-200 jobs, thousands of students, faculty and staff will decent upon those pristine places and all of the beauty will be converted into concrete and ruble. Therefore, this IIT business which will only fill pockets of Baba and Dada should be opposed tooth and nail.

 
P. Kamat |

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives