Tuesday 21 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

‘ऩाईक’ ही भंडारी समाजाची फांत?

 

बेठेंच नाईक हें आडनांव घेतलें म्हुणोन कोणूय ओबीसी जाता? ना. तेंकां सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता तें त्या त्या समाजाचें सर्टिफिकेट. म्हुटल्यार कोणेय आपणे ऩाईक हें आडनांव घेवन आपणाक ओबीसी म्हुणपाक जायना.


गोमंतक भंडारी समाजान नवी मागणी केल्या. ऩाईक हें आडनांव नव्यान आनीक कोणाक दिवचें न्हूं. आऩी हेचे आदीं जे कोणें आपलें आडनांव बदलोन नाईक हें आडनांव घेतलां तीं सगळीं रद्द करचीं. हेचे फाटल्यान तेंचें रजांव सादें सोपें. नाईक हे आडनांव चडशें भंडारी समाजाचें आसता. आनी तेंकां हेर मागासवर्गियांचो दर्जो आसा. ओबीसी. तेंकां शिक्षणांत आनी सरकारी नोकऱ्यांनी 27 टक्के राखीव जागे आसात. हें आडनांव बदलोन ते आपणाक भंडारी म्हुण्टात आनी राखीवतेचे तरतुदिचो फायदो घेतात. हो भंडारी समाचाचो युक्तिवाद.

प्रत्यक्षांत अशें आसा? ना! बेठेंच आडनांव ऩाईक आसलें म्हुणोन तूं भंडारी जातिचो जायना. कारण गोंयांत हेर जातिंचेय लोक नाईक हें आडनांव लायतात. खासा करून ओबीसी दर्जांभीतर नाशिल्लेय. म्हुटल्यार गोमंतक मराठा समाजाचे लोक. तेंच्यानी मंडल कमिशनामुखार वोचोन सरळ सांगलेंलें. आमकां राखीवता नाका. सारस्वत समाज धोरोन सगळे लोक राखीवता मागतात तेन्ना ह्या समाजान मात वोचोन मंडल कमिशनाक सांगलेलें – आमकां राखीवता नाका. भारत देशांतली एकमेव देख ही. ते भायर भंडारी समाजा फाटोफाट गोंयांत भोवसंख्य आशिल्ल्या खारवी समाजांत नाईक हें आडनांव तितलेंच प्रचलीत आसा ती तर वेगळीच गजाल.

ऩाईक हें आडनांव भंडारी समाजाची मालमत्ताय न्हूं आनी गोंयांचीय खाजगी मालमत्ता न्हूं. शिवाजी-संभाजी महाराजाचो इतिहास वाचतना आमकां कितलेशेचे नाईक मेळटात. ती मुळांत जात नासलेली. पद आसलेलें. तेतूंतले चडशे तर मराठा. गोंयांतय नाईक आडनांव लावपी मराठा खोटांनी मेळटले. ते भायर महाराष्ट्रांत वसंतराव नाईक आनी सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री जावन गेले. दोगय मराठाय न्हूं आनी भंडारीय न्हूं. ते येयल्ले बंजारा समाजांतल्यान. म्हुटल्यार आमी जेंकां गोंयांत लमाणी म्हुण्टात ते. हायेन फाटीं हेचेर गोवा365 टीव्ही चॅनलाचेर डिबेटय केल्ली. तेन्ना बंजारा समितीच्या प्रतिनिधीन सांगलेलें – ऩाईक हो आमच्या पंगडाचो प्रमुख. तें नांव कोणूय घेवपाक शकना. आऩी जे कोण घेतात तेंकां तेंचो अधिकार न्हयकारपाक मेळऩा.

तरीकय गोंयांत आयलेलो लमाणी आपलीं आडनांवां ऩाईक म्हूण बदलायता हेचेर भंडारी समाजान हरकत घेतली. फकत भंडाऱी समाजानूच न्हूं, सगळ्यांनीच घेतली. जशें कितें नाईक हें आडनांव गोंयची खाजगी मालमत्ता. आनी भंडारी समाजाचे नदरेन तर तेंची खाजगी मालमत्ता. मुळांत गावडा, कुंळबी आनी वेळीप समाज सोडोन कोणूच मूळ गोंयकार न्हूं. आमी सगळेच भायले. घांटी. गोंयांत 16 वेगवेगळ्यो राजवटी येयल्यो, जेंच्यानी उणेच शंबर ते देडशें वर्सां राज्य केलें. त्या वेळार तेंच्या राजांवांगडा येयलेल्या लोकांनी हिंगाच वसती केली. ल्हवू ल्हवू कोरोन ते नीज गोंयकार जाले. पूण मुळांत – आमीय सगळे घांटीच. आज स्वताक नीज गोंयकार म्हुणटात.

गोंय मुक्ती उपरांत नव्यान स्थलांतर सुरू जालें. आतांच न्हूं. 1960 उपरांत. तेकाच लागोन 1971 चे जनगणनेंत शारांनी 100 टक्क्यांवयर लोकसंख्या वाडलेली मेळटा. गांवांतली लोकसंख्या स्थलांतरीत जालिना तरीय. हेतूंत उत्तर प्रदेश आनी बिहारांतले भय्या आसलेले, केरळ आनी कर्नाटकांतले कामगार आसलेले आनी भटकी जमात आशिल्ल्या बंजारा समाजांतलेय लोक आसलेले. आयज तेंची तिसरी पिळगी गोंयांत आसा. ते पुरायेन नीज गोंयकार जाल्ले आसात. तरीकय आमी तेंकां भायले वा घांटी म्हूण हिणसायतेले? आनी तेतूंतल्या लमाणी सारक्या कांय लोकांनी हक्कान आपलें आडनांव ऩाईक केलें जाल्यार तेचेर हरकत घेतले? आसा तो हक्क भंडारी समाजाक? वा एकूण सगळ्याच गोंयकारांक?

इतल्यान जायना. बेठेंच नाईक हें आडनांव घेतलें म्हुणोन कोणूय ओबीसी जाता? ना. तेंकां सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता तें त्या त्या समाजाचें सर्टिफिकेट. म्हुटल्यार कोणेय आपणे ऩाईक हें आडनांव घेवन आपणाक ओबीसी म्हुणपाक जायना. तेणे आपणाक मराठा समाजाचो म्हुटलो जाल्यार मराठा समाजाचें सर्टिफिकेट लागता, खारवी समाजाचो म्हुटलो जाल्यार खारवी समाजाचें सर्टिफिकेट लागता आनी भंडारी समाजाचो म्हुटलें जाल्यार भंडारी समाजाचें सर्टिफिकेट लागता. जाल्यारूच सरकार तें मानून घेता. आमचे कांय लोक बेकायदेशीरपणान हें सर्टिफिकेट दितात हें भंडारी समाजाच्याच जाळवणदारांनी हेचे आदींच मान्य केलां. मागीर ऩाईक हें आडनांव घेतकीर तेंकां ओबीसी करतात ते कोण? ह्योच ज्ञाती संघटना. मागीर तेचो दोश सरकाराचेर कित्याक? खोरजोच एकेकडेन आनी खरपिता दुसरेक़डेन कित्याक?

पयर सोंपिल्ले पावसाळी विधानसभा अधिवेशनांत नांवां आनी आडनांवांचेर सरकारान नवें विधेयक संमत केलां. मूळ कायद्यांत बदल करपी. पूण तेका कुस्कुटाचोय वालोर ना. कारण केंद्रीय कायद्याप्रमाण खंयचोय भारतीय नागरीक आपलें आडनांव बदलूंक शकता. आनी तेचेर आमी नियंत्रण दवरूंक शकनात हें कायदो मंत्री निलेश काब्रालान जाहीरपणान सांगलां. म्हुटल्यारच भारतीय संविधानाप्रमाण खंयच्याय नागरिकाक आपलें नांव वा आडनांव बदलपाचो पुराय अधिकार आसा.

मागीर नाईक म्हूण बदलायिल्लीं सगळीं आडनांवां रद्द करचीं आनी नव्यान कोणाकूच ऩाईक हें आडनांव घेवपाक दिवचें न्हू हे मागणेक कितें अर्थ आसा?

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.शंभर टक्के सहमत.

 
काशिनाथ मयेकर |

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives