Friday 31 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Society | Diaspora

केरळांतले कोंकणी अल्पसंख्यांक आमचेचः केरळ मुख्यमंत्री

 

Kerala CM Chandi inaugurtes Konkani Sahitya Academy, Kerala

केरळांतल्या भाशीक अल्पसंख्यांकांच्यो मागण्यो आपूण केन्नाच न्हयकारचो ना अशें उतर केरळाचे मुख्यमंत्री उम्मन चांडीन दिलां.

केरळाची नव्यानच घडिल्ली कोंकणी साहित्य अकादमीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले.

काल सांजे कोच्चीच शारांत एका सोबीत सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन अकादमीचें उक्तावण संपन्न जालें.

केरळांतलो कोंकणी लोक हो आमचोच लोक आनी तांची भास आनी संस्कृताय सांबाळून दवरप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा अशेंय मुख्यमंत्री चांडीन फुडें उलयतना सांगलें.

ह्या सुवाळ्याचें अध्यक्षस्थान सोबोवपी केरळाचे सांस्कृतीक मंत्री के सी जोसेफान कोंकणीचे उदरगतीखातीर कोंकणीचें मदीर उबारपाक जागो दिवपाचें उतर ह्या वेळार दिलें.

होर्तुस इंडिकस मलबारिकस ह्या ग्रंथाक अमोल योगदान दिल्ल्या तिगा कोंकणी विद्वानांची याद सगळयांक उरची देखून एक स्मारक उबारपाचो संकल्पूय तांणी ह्या वेळार उलोवन दाखयलो.Audience at Konkani Sahitya Academy inauguration at Kochi

टोणी चम्मणीचे हस्तुकीं ह्या वेळार अकादमीचे वेबसायटीचें उक्तावण जालें.

जिल्लोधिकारी पी आय शेक परीदान ह्या वेळार येवकाराचें उलोवप केलें. अकादेमीचे अध्यक्ष पय्यनूर रमेश पैन अहवाल वाचलो.

थळावी नगरसेवर श्यामळा प्रभू, कुडुंबी समाजाचे अध्यक्ष के वी भास्करन, सारस्वत संघाचो अध्यक्ष एन् वसंतकुमार हांचींय उलोवपां जालीं.

जे राधाकृष्ण नायकान संदेश वाचून दाखयले. आकादेमीचे कार्यदर्शी पी एन शिवानंद शेणवीन उपकार मानले.

उपरांत केरळांतल्या कोंकणी संस्कृतायेचो दिश्टावो घडोवन हाडपी कोंकणी हरिकथा, गितां आनी साडी नृत्याची देखदिणी कार्यावळ जाली. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image