Monday 22 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Culture | Literature

साहित्य अकादेमी पुरस्कार मेळ्ळेलें ‘ध वर्डस्’ कोंकणी अकादेमी कित्याक विकतें घेना?

 

विष्णू सुर्या वाघाच्या ‘सुदीरसुक्त’ कवितासंग्रहा फाटोफाट निलबा खांडेकाराचो ‘ध वर्डस्’ हो कवितासंग्रहय वादग्रस्त जाला. दोगांयचेरूय आक्षेप घेवपाकडेन संबंदीत आसलेली संस्था, गोवा कोंकणी अकादेमी. हे संस्थेन ‘सुदीरसुक्ता’क पुरस्कार दिलोना. आनी ‘ध वर्डस्’ हें पुस्तक तर विकतें पासून घेवपाक न्हयकार दिलो. अचूक त्याच पुस्तकाक राष्ट्रीय पावंड्यावेलो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार दिवन साहित्य अकादेमीन ह्या पुस्तकाचो आनी कवी निलबा खांडेकाराचो भोवमान केला. कालूच निकाल जाहीर जाला.

गोवा कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष अरुण साखरदांडे सांगता ते प्रमाण हालींच भायर पडिल्ले सुरेश आमोणकाराचे अध्यक्षतेखाला नवें मंडळ जावचे आदींच ‘ध वर्डस्’ हें पुस्तक अकादेमीन घेवचें न्हय अशें थारायिल्लें. राजभास संचालक स्नेहा मोरजकाराकडेन कोंकणी अकादेमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो आसलेलो तेन्ना. आनी सुरू प्रकाशनाचो स्वता प्रकाशक आशिल्ल्या निलबा खांडेकारान मुख्यमंत्र्याक हेचेर पत्र धाडटकीर तिणे मुख्यमंत्र्याकय हो निर्णय कळयलेलो.

उपरांत ह्या वर्सा 16 जानेवारी दिसा आमोणकाराक अध्यक्ष म्हुणोन नेमलो आनी उपरांत अकादेमीचीं कार्यकारी आनी सर्वसादारण मंडळां घडयलीं. साखरदांडे सांगता ते प्रमाण जूनाच्या म्हयन्यांत सर्वसादारण मंडळाची पयली बसका जाली तेन्ना हो विशय मंडळामुखार येयलो. तेन्ना कांय वांगड्यांनी ह्या पुस्तकांतल्या थोड्या कवितांतली भास अश्लील स्वरुपाची आसा अशें मत उक्तायलें आनी अकादेमीन हें पुस्तक घेवचें न्हूं अशें सुचयलें.  हीं पुस्तकां शाळकरी भुरग्यांच्या हातांत पडल्यार कितें जातलें होय मुद्दो परत काडलो.

त्यावेळार डॉ भूषण भावेसारक्या कांय वांगड्यांनी सुचयलें तें अशेः जाय जाल्यार पुस्तकां उणीं घेयात, शाळांनी धाडनाकात पूण संशोधनाखातीर वा समीक्षणाखातीर जाय पडटात देखून 50 तरी पुस्तकां घेयात. पूण ती मागणी मान्य जावंक ना अशें साखरदादंडेन सांगलें.

ह्या पुस्तकांतली अश्लीश म्हूण हरकत घेतलेली एक कविता कवीन कवितेकडेन केल्ल्या प्रणयाचेर आसा. पान 38 वेली ‘अशीच गेली कविता एकदां’. तेतूंतलो हो कांय वांटोः

हेविशीं भूषण भावेक विचाल्लें तेन्ना तेचें मत अशेः उतरां शील काय अश्लील हो रिलेटेड प्रस्न. कांय जाणांक हीं उतरां वापरप म्हुटल्यार बायलांचेर केल्लो बौद्धीक बलात्कार दिसता. पूण साहित्य निर्मणेच्या ओघांत निसर्गीकपणान तीं उतरां जर येतात आसत जाल्यार तेतूंत अश्लील कांयच ना. हेचे आदींय निलबाचीं अशीं पुस्तकां येयल्यांत आनी तेका कोंकणी अकादेमीचो धरून कितलेशेच पुरस्कार फावो जाल्यात. दामोदर मावज्याचें ‘कार्मेलीन’, पुंडलीक नायकाचें ‘बांबर’ आनी पुंडलीकबाबाच्यो कितल्योशोच कादंबऱ्यो, कथा आनी नाटकांनी सहजपणान अशीं उतरां येयल्यांत. तेन्ना कोणेच हरकत घेवंक ना. मागीर आतांच कित्याक आक्षेप?

फाटल्या 40 वर्सांनी निलबाचीं सात पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यांत. चडशीं कवितांचीं आनी कथासंग्रहयबी. तेतूंतल्या स पुस्तकांक वेगवेगळे प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्यात. (1) वेध – कला अकादमी साहित्य पुरस्कार (1992), (2) सुर्यवंशी – कोंकणी भाशा मंडळ साहित्य पुरस्कार (1999), (3) अग्नी – कोंकणी भाशा मंडळ साहित्य पुरस्कार (2002), (4) ‘ब्लॅक’ – गोवा कोंकणी अकादेमी साहित्य पुरस्कार (2009), (5) दंडकारण्य – कला अकादमी साहित्य पुरस्कार (2011) आनी (6) ‘ध वर्डस्’ – राश्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार (2019).  

जे कोंकणी अकादेमीन निलबाचें ‘ध वर्डस्’ हें आतां साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाल्लें पुस्तक विकतें लेगीत घेवपाक न्हयकार दिलो तेच कोंकणी अकादेमीन ‘ब्लॅक’ हे तेचे पुस्तकाक 10 वर्सां आदीं उत्कृश्ट साहित्य कृतिचो पुरस्कार दिल्लो. तेतूंतय जेका कांय जाण अश्लीश म्हणटात तसल्यो कविता आसलेल्यो. देखीक ही पान 119 वेली ‘सत्ता’ ही कविता पळयातः

आपलीं पुस्तकां विकतीं कित्याक घेवंक ना हेची अधिकृत जाप घेवपाखातीर निलबान कोंकणी अकादेमीच्या अध्यक्षपदाचो कार्यभार सांबाळपी राजभास संचालक स्नेहा मोरजकाराक आनी कोंकणी अकादेमीकय पत्रां धाडलीं. पूण तेंची समादानकारक जाप मेळोंक ना देखून तो आतां आपली कागाळ घेवन म्हायती आयोगाकडेन गेला. ती केश आजून चालू आसा.

इतले मजगतीं राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या साहित्य अकादेमी सारक्या साहित्यीक मळावेले सर्वोच्च पावंड्यावेले संस्थेन ह्या वर्साचो पुरस्कार, ह्या अश्लील म्हुणोन विकतें लेगीत घेवंक न्हयकारलेल्या पुस्तकाक, दिवन तेचो सन्मान केला.

साहित्य अकादेमीच्या कोंकणी भाशेच्या सल्लागार मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो डॉ भूषण भावे सांगता – पुरस्कार कोणाक दिवचो हेचे वेगवेगळे निकश घडये परीक्षकांनी लायलेले आसत. पूण मेरिटाचेर फकत साहित्यकृती हो कस लायतना मात तिनूय परिक्षकांचें ‘ध वर्डस्’ ह्या पुस्तकाचेर एकमत आसलेलें.

हें पुस्तक वेंचून काडपी परीक्षक आसलेलेः गजानन जोग, मीना काकोडकार आनी प्रकाश पाडगांवकार.


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.Total Comments :6

Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image
 

Do the भोवसंख्य कोंकणी know the meaning of 'भौसाची'? :-)

 
Vinayak Kamat , Mapusa

Pereira,

Probably you remember 'Kavlayache Shraddh', a fadtus kavita, and the guy who mumbled it also won this top prize putting him at the same levels with all the top literary people in the country. He also wrote another poem about his dog and they both pissing by lifting their one leg (not a joke!!).

These poems about kissing blah blah by the latest winner are also 'run of the mill' poems which you can get on the internet and then translate into Konkani. You can try it, you may also win a prize!

I can literally name the winners from Konkani for the next ten years (or rather who all are going to get this award wth a big fat 'Thaili" and huge recognition that most don't deserve. The real poems were by Vishnu Wagh, the book was made controversial so Vishnu wouldn't be given a prize. Some Mangalore guys also get this prestigious prize for god knows what. All mockery going on on the awards front! Durdasha...

 
Vinayak Kamat , Mapusa

Does Konkani Sahitya Academy Award has any value or Standard? Do some of the Awardees even deserve this prestigious award?It is a joke:)

 
Caitan Pereira , New Delhi

भोवसंख्य कोंकणी भौसाची

 
संदेश प्रभुदेसाय , पणजी

ह्या मजकुरांतली भाशा कोणाची?

 
दामोदर के का घाणेकार , पणजी

Jenna Kendriya Sahitya Academy cho jallvandarhonta, Nilba Khandekar ache he pustak vechun kadpachya saglya tarani pass javn, ekmotan bore pustak mhanun vechun kadla, tenna tya pustakachi sahittik girestkai siddh jata. Ani he pustak Goa Konkni Akademi vikte pasun ghena asat, jalyar Goa Konkni Akadami ani tache jallvandar, he fakat Rajkaran khelltat he ugte jata. Arun Sakhardande sarkhi konkni Sahitya Akademi puraskar jaitvant Konkni Sahittik jar hya rajkarnat samil jata asat jalyar.tane aapli akkal herr jallavndara lagi ghaan dovorlya Kai ? Aso dubav konaikui podi yeta. Sanvsthechya aslya samitin jar chukicho nirnai ghetla asat, Karan tantunt sahittik jankar une potoche asle,.jalyar novyan ayillya samitin ti chuk sudaru yeyali. Aajunui sudaru yeta. Pun te hya jallvandarank korpache na. Ghodye ,Nilba ho Sargest Vishnu Vagh hancho boro mahto, sahittik nadren, mhanun Nilbak Goa Konkni Akademi, unak lekhta.asot. Samest Konkni bhousa chi ata Khatri jalya ki hi samvstha konkni bhousa chi nhoi, tor fokot Janvekaranchi. Mhanunuch Tani, Sargest Vishnu Bagha aad mohim ubarli, ani te ata herr bhoujan Samajachya sahittika fatlyan laglyat. Janvekarank konkni nhashecher bhoujan Samajache varchasva Manya na. Taka.lagun Goa Konkni Akademi aslyo adnyoryo adarta. Sarkarak hi samvstha bore taren choloupachi ma Kai kite? Sarkaran Marathi Akademi bond udoilya, Tashi hi Akademi pasun sarkarak bondd korpachi asaa Kai kite ? Mhanun konkni Akademi bhitor aslyo shoshi gjalpak sarkar janvekar jallvandarank tenko Dita. Ho sarkar bhoujan Samajache nhoi Kai ? Huai Sarkarak Bhoujan samajak fokot manai mhun vaporpacho asa Kai kite ? Na jalyar Sarkaran Jap divchi ki Prakash Vajrikarak , adhyax poda voilyan kityak POIs kello ? Janvekarank, ani khas Karun Uday Bhembre hane jatiya cheponn hadle mhonunuch nhoi. ? Konkni Akademik apun kellya chukiche farikpon mhun Nilba Khandekarache he pustak chodan chod prati vikte ghevn dinvk jai. Jalyaruch Goa Konkni aladrmi ani Goa sarkar ho janvekaranchya bhokik podunk na hacher bhousacho viswas bosot. Asa hai hi kapastad ani itsa Goa Konkni Akademi ani Goa sarkarakaden ? Na jalyar konkni bhousak kaido hatin ghevcho podtolo. 
Uday Deshprabhu , Pune (Pedne)

Culture

 
 
 

Literature

» After 50, Marathi ...
» Two ‘Konkanis’ bag ...
» "Christmas in Goa ...
» Goa Dakshinayan: Debate ...
» Pak writers restrained ...
» Borkar, Anwesha bag ...
» 'Bomboikar Goan' writer ...
» Poet Ashok Borkar ...
» Beware! Fascism is ...
» Jayamala Danait bags ...