Sunday 21 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Society | Media

सुनापरान्त बंद, पार्सेकार चूप!

 

सुनापरान्ताचो विशय आज विधानसभेंत आयलो, पूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ताचेर उलोवपाचें टाळ्ळें.

शुन्य वराक पर्वरीचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन सुनापरान्ताविशीं दोन विशय काडले. एक, दिसाळें बंद पडिल्ल्यान कामगारांच्या रोजगाराचेर आयिल्ली हावळ. दुसरो, गोंयचे राजभाशेंतलें हें एकमेव दिसाळें परत सुरु करपाक सरकार कितेंय पालव दिवंक शकता काय कितें.

शुन्य वराक काडिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिवप सरकाराचेर बंदनकारक आसना. ताचो फायदो घेवन मुख्यमंत्र्यान आपलें तोंड बंदूच दवरलें.

अर्थांत, हातूंतलो कामगारांच्या रोजगाराचो जो प्रस्न आसा तो कामगारांनीच मान्य केल्लो आसा आनी तांचो सॅटलमेंट करून ते घराय गेल्ले आसात. म्हणटकीर ताचेर चर्चा जावप शक्य नाशिल्लें.

पूण सुनापरान्त बंद पडिल्ल्यान सध्या गोंयांत राजभाशेंतलें एकूय दिसाळें ना. सरकार ताचेर कितें करूंक शकता ह्या विशयाचेर सरकारान मोने जावप पसंत केलें.  

गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेचे फुडारी जेन्ना ह्या संदर्भांत मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले तेन्ना तांकां हे खबरेन धक्को बशिल्ले अशें संघटनेन सांगिल्लें.

दुसरे वटेन सुनापरान्त बंद करतना सरकाराकडल्यान राजभाशेंतल्या ह्या दिसाळ्याक फावो तितलो तेंको मेळ्ळो ना असो शीण सुनापरान्ताचे धनी दत्तराज साळगांवकारान काडिल्लो.

तेन्ना ह्या प्रस्नाचेर आपूण कितें ती खबर काडटां आनी सरकार कितें करूंक शकता तेंय पळयता इतलें तरी आश्र्वासन मुख्यमंत्र्याकडल्यान मेळत ही आस्त आशिल्ली.

पूण तशे कांयच जालें ना.


मात भाशा माध्यमाच्या प्रस्नाचेर जाल्ले चर्चेवेळार कितल्याशाच आमदारांनी आपलो मुद्दो घट करपाक बंद पडिल्ल्या सुनापरान्ताचो वेवस्थीत वापर करून घेतलो.

सुरवात केली सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघान. “सुनापरान्त बंद पडलां हाचो अर्थ इंग्लीश शिकपी लोक वाडपाक लागला आनी कोंकणी शिकपी वा वाचपी उणे जावंक लागल्यात.” हो विष्णूचो निश्कर्श.

इंग्लिशीचो हो अट्टाहास वाडत गेल्यार फकत सुनापरान्तच बंद पडचेंना जाल्यार फाल्यां लोक कोंकणी उलोवप लेगीत सोडटले अशी भिरांत भाजपाचे सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंतान उक्तायली.

फातोड्डेंचे आमदार विजय सरदेसायान सांगलेः “काल मेरेन ‘इंग्लीश व्हाय, कोंकणी जाय’ अशी घोशणा दिताले तांचेच राज्य येतकीर सुनापरान्त बंद पडटा हातूंतच सगळें कितें आयलें.”

सुनापरान्ताचो विशय मांडटना रोहन खंवटेन तो इंग्लिशींत मांडलो म्हुणून सभापती राजेंद्र आर्लेकारान ताका टोमणो मारिल्लोच. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोझानय तोच मुद्दो घट धरलोः “कोंकणी खातीर झगडपीच आज कोंकणीकडल्यान पयस वचून इंग्लिशीखातीर झगडपाक लागल्यात. सुनापरान्ताचो विशय लेगीत आमी इंग्लिशींतल्यान मांडपाक लागल्यात” अशा उतरांनी तांणी बदलतें चित्र मांडलें.

उद्येगमंत्री महादेव नायक तर ताच्याकय फुडें गेलेः “खंय आसा कोंकणी? एक सुनापरान्त आशिल्लो तो लेगीत बंद जालो. आतां सगळें इंग्लीश जावंक लागलां” अशे तरेन तांणी बंद पडिल्ल्या सुनापरान्ताचो वापर करीत इंग्लिशीचेर त्रोसां ओडलीं.

इतलेंच. विधानसभेंत सुनापरान्ताविशीं आऩीक कांयच जालेंना. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image
 

Society

 

Latest News

» After 50, ...
» Goa loses ...
» #IFFI50: Free ...
» Marathi divides ...
» Borkar, Anwesha ...
» Students agitate; ...
» JKS to ...
» Make Marathi ...
» Yugank bags ...
» FORCE to ...
 
 

Media

» Why Goa Assembly’s ...
» After long, journos ...
» TV anchor gets ...
» JNU ‘sedition’ row: ...
» Zee News producer ...
» Enough is Enough
» GUJ condemns attack ...
» Journos take to ...
» 110 journalists killed ...
» Media sells the ...