Thursday 25 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

‘खड्डे’ अजरंवर जावं

 

आमचे कोंकणींत ‘खड्डो’ म्हुटल्यार सुळसुळीत, केंस नाशिल्लो, टकलू. मराठींत ‘खड्डा’ म्हुणटात तेका आमी कोंकणींत ‘फोंड’ म्हुणटात. ल्हान आसल्यार ‘फोंडकूल’ म्हणटात. फाटलो फुडलो विचार करिनासतना दुसरे भाशेंतलीं उतरां आमचे भाशेंत वापरल्यार अर्थाचो अनर्थ कसो जाता हेची देखदिणी देख म्हुटल्यार खुद्द ह्या कोंकणी राज्याच्या आनी राजभास मंत्री आसलेल्या मुख्यमंत्र्याचें हें वाक्य. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

20-20: A Blessing in Disguise? (6 minutes)

 

20-20 अरिश्ट काय वरदान? READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

हांडीर चेडो, सोदता वाडो (4.37 minutes)

 

आयचो एडिथॉट आसा - हांडीर चेडो आनी सोदता वाडो. कोण सोदता? दोगूय. गोवा युनिवर्सिटी आनी गोंय सरकार. कशें तें पळयात. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

हो आयआयटीचो प्रस्नूच न्हूं

 

आरे बाबा, तुजे आयआयटीक विरोध करताच कोण? विरोध आसा तो आयआयटीक न्हूं. विरोध आसा तो सरकाराचे भाटकारशायेक. लोकांक आपले जमनीचो हक्क मेळना तेका. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

DEAR SSC WARRIORS, LET’S HAVE FUN

 

धावेच्या झुजाऱ्यांनो, मज्जा करया परिक्षेंतREAD

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

END VIP SYNDROME AT GMC

 

Will Health Minister Vishwajit Rane & Health Secretary Neela Mohanan end it? Will it be the hospital OF the people of Goa?READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Why not also….; Mr Michael Lobo?

 

We, the People, also gracefully digest these bizarre financial solutions as insane citizens. Because Goa has adopted pervert tourism.READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

जगचें कशें हेची देख दिवपी झुजारी

 

मरणाचो फांस घेवन यम दारांत येवन उबें राविल्लो आसतना – राव मात्सो, ह्या दोन-चार ग्रंथांचो अणकार पुराय करतां आनी मागीर येतां. हांव असोंच येयल्यार करतलो कोण हें? – अशें विचारोन मर्णाक लेगीत थारावन दवरपी एक सकारात्मक वृत्तीचो झुजारी म्हूण तेची याद दवरची. आमकांय चार दीस चड जगपाची प्रेरणा मेळटली. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

‘ऩाईक’ ही भंडारी समाजाची फांत?

 

बेठेंच नाईक हें आडनांव घेतलें म्हुणोन कोणूय ओबीसी जाता? ना. तेंकां सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता तें त्या त्या समाजाचें सर्टिफिकेट. म्हुटल्यार कोणेय आपणे ऩाईक हें आडनांव घेवन आपणाक ओबीसी म्हुणपाक जायना. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

पक्षांतरां करतल्यांक बेठोच दोश कित्याक?

 

करता आसत रे पयशे हांगां थंय थोडे. पयशे कोण करना? आमकां चान्स पडल्यार आमी करचे नात? पूण तो कितें चोर, दरोडेखोर न्हूं सगळें कितें घेवन पसार जावपाक. तो खंयच धांवन वचना पळय. आमचेच मदीं रावता. ओर्रान हांसत खेळत वावुरता. मुद्दाम येवन जाप करता. खंयूय गर्देंत आसल्यार लेगीत ज्युस्त वळखता. तेची नदरच भौशीक. जोडटा तेतूंतले भौसाखातीरय मोडटा. उदारहस्ते. अशी दानत जाय मनशालागीं. तेन्नाच तो फुडारी जावंक शकता. बेठींच व्हडलीं व्हडलीं भाशणां माल्लीं आनी तत्वांच्या गजाली सांगल्यो म्हुणोन फुडारी जायना. कार्य करूंक जायें. तेन्नाच लोक तुका रेस्पेद दितले. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.FIRST | PREV ( Page 1 of 10 ) NEXT | LAST Top

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives