Friday 31 March 2023

News Analysed, Opinions Expressed

सावयकारबाब; सोबना हें!

 

विरोध विरोधाखातीर आसचो न्हय. तांणी वॉचडॉग कशें वागचें. आनी ह्या वॉचडॉगांक ‘कॉल द डॉग मॅड अँड शूट हिम’ अशें करून सरकार पक्षानय तांची धजा मारची न्हय. दुसऱ्याची धजा माल्ली काय सदांच आपली बाजू बळकट जाता अशें ना.


नरेन्द्र सावयकार हो फकत भाजपाचो दक्षीण गोंयचो खासदारच न्हय, तर एक अभ्यासू आनी समंजसपणान उलोवपी फुडारी. पूण जे तरेन ताणे गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराची धजा मारपाचो यत्न केलो तें मात ताका सोबलें ना. काँग्रेस पक्षान गोंयच्या राज्यपालाक आनीक एक पत्र बरयलें आनी गोंयचें प्रशासन चलोवपाक पुर्णवेळ मुख्यमंत्री नेमचो अशी मागणी केली. तें सांगपाक बुधवारा पत्रकार परीशद घेतली. बिरेस्तारा भाजपान पत्रकार परीशद घेवन सांगलें, कांय गरज ना, प्रशानस कोसळिल्लें ना आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार अमेरिकेच्यान लेगीत लक्ष दवरून वेवस्थीत सरकार चलयता. ताणे स्थापन केल्ली तीन मंत्र्यांची सल्लागार समितीय कायदेशीर आसा. ती कायद्याक धरून ना हो काँग्रेसीचो दावो साप्प चूक.

हें सगळें कितें नवें न्हय. सरकार अशे तरेन केन्नाय डळमळटा तेन्ना विरोधी पक्ष ताचेर तुटून पडटा. मेळटा ती संद घेवन सरकाराक कात्रेंत धरप हें विरोधी पक्षाचें कामच. हें भाऊसाहेब बांदोडकार मुख्यमंत्री आसतना डॉ जॅक सिकेरीन केलां, शशिकला काकोडकार आसतना बाबू नायकान केलां, प्रतापसिंग राणे आसतना रमाकांत खलपान केलां आनी काँग्रेसीचे लुइझिन फालेर, दिगंबर कामत अशे कितलेशेच मुख्यमंत्री आसतना मनोहर पर्रीकारानय केलां. पर्रीकार हो तर मुख्यमंत्र्यापरस विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण गोंयकारांक चड आवडटा. ताणे काँग्रेसवाल्यांक अक्षरशा घाम काडला. दुर्दैवान आयचे काँग्रेसीचे विरोधी पक्ष फुडारी हे लीडर कशे न्हय तर डीलर कशे वागतात. सामकेच पचपचीत. दमच ना कशे. (अर्थात, ते कोणाक आनी कित्याक भितात तें सगळ्यांक खबर आसा.)

अश्या वेळार गिरीश चोडणकार गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष जाता आनी एकाचेर एक म्हत्वाचे विशय़ घेवन तुटून पडटा तेन्ना भाजपान इतलो भिवपाक कित्याक जाय तें समजना. आज हीच परिस्थिती काँग्रेसीची आशिल्ली आनी पर्रीकार विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्लो जाल्यार इतलेंच न्हय, घडये हाच्याकय चड करपाचो. गिरीशान गोंयचीं दायजां पोसकीं घेवपाच्या विशयावेल्यान जे तरेन सरकाराची गोची केली ती विरोधी पक्षाक सोबसारकीच. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार आनी दायजांचो मंत्री विजय सरदेसायान केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर हात वयर केले तेन्ना गिरीशान सरळ आजगांवकारान केंद्राक बरयल्लें पत्रूच प्रसार माध्यमांक दिलें. केंद्राच्या ह्या निर्णयाक गोंय सरकारांतल्या पर्यटन आनी दायजांच्या मंत्रालयांचो (खात्यांचो न्हय) कसो तेंको आशिल्लो तें उक्ताडार आयलें. उपरांत गिरीशान आतां मुख्यमंत्र्याचे गैरहजेरेचो प्रस्न घेतला.

ह्या गजालींचेर आपले परीन समर्थन करपाचो सरकाराक आनी भाजपाकय पुराय अधिकार आसा. पूण हें करतना गिरीश चोडणकार एनजीओचो फुडारी कसो वागता अशें म्हुणून ताची धजा मारपाचो भाजपाक कितलो अधिकार आसा? आऩी ताचें वागणें परिपक्व राजकारण्याचें कशें दिसना म्हळ्यार नेमकें कितें? विरोधी पक्षान असलीं कागदपत्रां उक्ताडार हाडप ना? मुख्यमंत्र्याचे गैरहजेरेंत तीन मंत्र्यांची सल्लागार समिती घडोवपाचो प्रस्न कायद्याचे साणीचेर घासून पळोवपाचो आग्रो धरप ना? वेळ पडल्यार रस्त्यारय येवन विरोध करप ना? ती कितें फकत बिनसरकारी संघटनांची जापसालदारकी? आनी विरोधी पक्षांनी सरकाराच्या ताटासकयलें माजर कशें म्यांव म्यांव करीत बसप? बाबू कवळेकार वागता तशें गिरीश चोडणकारानय वागप? मनोहर पर्रीकार वा तेन्नाचे गोंयचे भाजपाचे अध्यक्ष वागताले तशें वागप ना? पर्रीकार तर रस्त्यार देंवपाचें सोड, म्हायती हक्काचो अधिकार वापरपी आरटीआय कार्यकर्तो कसो वावुरतालो. अशे तरेन वागपाचो अधिकार फकत भाजपा विरोधांत आसता तेन्ना तांच्याच फुडाऱ्यांक आसा? हेर विरोधी पक्ष आनी तांचे फुडारी तशे वागल्यार ते अपरिपक्व जातात?

सरकार आनी विरोधी हे दोनय लोकशायेचे खांबे. अर्थांत, विरोध विरोधाखातीर आसचो न्हय. तांणी वॉचडॉग कशें वागचें. आनी ह्या वॉचडॉगांक ‘कॉल द डॉग मॅड अँड शूट हिम’ अशें करून सरकार पक्षानय तांची धजा मारची न्हय. दुसऱ्याची धजा माल्ली काय सदांच आपली बाजू बळकट जाता अशें ना. लोक मागीर हे धजा मारपाचे वृत्तीचीच धजा मारपाक लागतात. पूण हुस्को ताचो ना. विरोधी पक्ष हेर सामाजीक संघटनांवरी वागतात हें लक्षण परिपक्वपणाचें न्हय अशें म्हटलां ताचो आसा. हें विधान मुळांत परिपक्वपणा दाखयना. तें लोकशायेच्या तत्वांआड वता. सरकारांत कोण आसा आनी विरोधांत कोण आसा हाचो हांगां प्रस्न ना. लोकशायेंत ह्यो बाजू सदांच बदलत आसतात. आज भाजपा सरकारांत जाल्यार घडये फाल्यां काँग्रेस आसतली. तेन्ना काँग्रेसीनय अशें वागचें न्ही. कारण बाजू बदल्ली काय लोकशायेच्या मूळ तत्वांची भुमिका बदलना हाची मात्शी जाणविकाय दवरची. दोगांनीय परिपक्वपणां दाखोवचीं.

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.खूब तेपान सुनापरान्तातलें झणझणीत संपादकीय वाचलें.powerful सामकें

 
Mangaldas bhat |

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives