Wednesday 24 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Culture | Literature

जिणेंतली अथांगताय सोदपाचो यत्न हेंच म्हजें साहित्यः मुकेश

 

मुकेश थळीच्या जीवनगंध पुस्तकाचें प्रकाशन करतना डॉ सुरेश आमोणकार आनी हेर

जिणेंतली अथांगताय आनी अनंतताय सोदपाचों हांव यत्न करतां, तेंच म्हजें साहित्य जाता अशा उतरांनी नामनेचे लेखक मुकेश थळीन आपले साहित्य साधनेची व्याख्या केली.

ते तांच्या ‘जीवनगंध’ ह्या नव्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत उलयताले. तांच्या इश्टांनी ह्या वेळार तांचो 50 वो वाडदिसूय सगळ्यांच्या सांगातान मनयलो.

नामनेचे लेखक आनी शिक्षणतज्ञ पद्मश्री डॉ सुरेश आमोणकाराचे हस्तुकीं तांच्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें.

आमी आमचे जिणेपरस व्हड जावंक फावना. बिगर दॅन लायफ हे प्रतिमेक कांयच अर्थ आसना. जीण ही आमच्या मेंदूच्या आवाठा भायली गजाल. जिणेचें वाहन हें स्पश्टतायेच्या रोदांचेर चलता. जिणेंतली स्पश्टताय सोदप होच म्हजो हावेस अशे तरेन थळीन आपलें जिणेचें तत्वज्ञान ह्या वेळार मांडलें.

कला ही तर खंयच्याय मनशापरस व्हड आसना. कले मुखार नमळायेन मान बागोवन आपले सर्जनशीलतेचो कस लावप हें आमचें काम. तातूंतल्यान कला आनी साहित्याच्या मळार थोडी भोव भर घालप हें आमचें योगदान अश्या नमळायेच्या उतरांनी तांणी आपल्या साहित्य प्रवासाचें सार मांडलें.

डॉ आमोणकारान ह्या वेळार उलयतना मुकेशबाबाच्या साहित्य प्रतिभेची मुक्त कंठान तुस्त तोखणाय केली. तांकां जिणेचें व्याकरण आनी शुद्धलेखन बेस बरें समजलां. देखूनच कसलेंच शेरमांव सांगनासतना साद्या सोप्या भाशेंत जिणेचें तत्वज्ञान मांडपी एक विचारवंत जावन मुकेशबाब आमचे मुखार येता अशा उतरांनी तांणी तांच्या साहित्याची विस्कटावणी केली.

नामनेची कथाकार शीला कोळंबकारान ह्या वेळार मुकेशबाबाच्या पुस्तकांतल्या बरपांचेर उलयतना तांच्या विविधांगी तासांचेर उजवाड घालो. मुकेशबाब हो एक निखटो ललीत लेखक न्हय तर एक नाटककार, कवीमनाचो हळवो संवेदशनशील लेखक आनी तितलोच खर व्याकरणकार आनी शुद्धलेखनकार. नवनवे शब्द, उतरां, म्हणी आनी वाक्प्रचारांचो शिंवर घालीत तांचें बरप आमचे मुखार येता. देखूनच तांचें बरप वाचतना एक आंगापांगांनी फुलिल्ली साहित्यकृती वाचिल्ल्याचें समादान मेळटा अशा उतरांनी शीलाबायन मुकेशबाबाच्या साहित्याची तुस्त केली.

ह्या पुस्तकाक अर्थीक पालव दिवपी सर्गेस्त दिलीप देशपांडेची घरकान्न कल्पनाचेंय ह्या वेळार उलोवप जालें.

उपरांत मंदार खांडेपारकार, सुभाष जाण, शकुंतल भरणे आनी शैलेंद्र मेहता हांचीं मुकेशबाबाचीं वेगवेगळीं तासां दाखोवपी उलोवपां जालीं.

हे पुराय कार्यावळीचें संयोजन करपी कवी आनी पत्रकार संजीव वेरेंकारान प्रास्तावीक केलें. अमोल थळीन उपकार मानले. रघुनाथ साकोड्डेकार आनी अक्षता पुराणीक भटान सुत्रसंचालन केलें.

हे कार्यावळीक समाजांतल्या विंगड विंगड थरांतल्यान आयिल्ल्या मुकेशबाबांच्या बरे मागप्यांनी पणजेच्या वस्तुसंग्रहालयाचें सभाघर उपाट भरून व्हांवतालें. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image