Sunday 23 June 2024

News Analysed, Opinions Expressed

दुसरो रविन्द्र जावचो ना

 

पेशान पत्रकार नासून लेगीत निजाच्या पत्रकाराक लजेक घालपासारकी रविन्द्राची कार्यप्रणाली ही कोणाय पत्रकारान मुजरत शिकची. ताचें भांगर जातलें. पूण हो भांगर मनीस आतां परत पळोवंक मेळचो ना. दुसरो तसलो तयारय जावचो ना.जल्माक आयिल्लो दरेक मनीस एक ना एक दीस वताच. जेन्ना तो वता तेन्ना ‘जन पळभर म्हणतील हाय हाय’ हेंय सदांच जाता. तातूंत तो अचकीत जाण्टी पिराय जावचे आदीं गेलो जाल्यार ‘हाय हाय’ इल्लें चडूच जाता. पूण मागीर चार दिसांनी लोक सगळेंच विसरतात. पूण अशेय कांय लोक आसतात, जे वतात तेन्ना तुज्या काळजांत फोंड मारून वतात. एकदम रितें रितें दिसपाक लागता. ‘कधीही न भरून येणारी पोकळी’ म्हणप आतां सदांचेंच जालां. पूण कांय लोकांच्या बाबतींत तें सामकें खरें आसता.

रविन्द्र नायक हो तसो आशिल्लो. ताका 57 वर्सां म्हणचे नात इतली ताची तरणाटी उमेद. गांव सावय वेऱ्यां. रावतालो फोंड्यां. शिकयतालो दाबाळ. गोवा 365 चॅनलांत येवन अँकरिंग करतालो पणजे. आनी नाटकांचे प्रयोग करीत भोंवतालो गोंयभर. इतलीय धांवपळ करून लेगीत केन्नाय मेळ्ळ्यार तोंड हांसरें. हांव ताका पयलीं नाटकांनी वळखतां, मागीर गोवा365 चॅनलांत.

बेज आवाजाची देणगी खुबूच थोड्या लोकांक मेळटा. तातूंत कांय जाण आसतात ते कर्कशय खर्जांत उलयतात. पूण रविन्द्राक एक वेगळ्याच बेज आवाजाची देणगी मेळिल्ली. तो जितलो खर्ज तितलोच मधूरय आशिल्लो. आऩी हे देणगेचेर ताची स्वताची जबरदस्त पकड आशिल्ली. जाय तेन्ना जाय तसो भाव उक्तावपाखातीर तो आपलो आवाज वेवस्थीत घुंवडायतालो. मॉड्युलेशन. ताका लागून केदीय ल्हान भुमिका आसूं, रविन्द्र याद उरतालोच. जी भुमिका सारकी जमना ती जमना म्हणूनय प्रांजळपणान आपूणच सांगतालो. आमचें गोंय म्हटल्यार कोंड कशें. आनी आमी तातूंतले बेबे. इल्लीशी तोखणाय लेगीत आमचे तकलेक मारता. आख्खे जग जिखिल्लेभाशेन आमी मागीर झेत मारीत भोंवतात. पूण रविन्द्राक स्वताची ताकद जितली खबर आशिल्ली तितल्योच स्वताच्यो मर्यादाय खबर आशिल्ल्यो. हें फकत नमळायेंतल्यानच येवंक शकता.

गोवा 365 चॅनलांत आमी मेळटाले तेन्ना आमी केन्ना केन्नाय शिक्षणाचेरय उलयताले. तो हाडाचो शिक्षक आशिल्लो. नोकरेक लायिल्ले वा लागिल्ले खूब शिक्षक आजकाल येतना-वतना आपटतात. पूण मिशन म्हुणून शिक्षकी पेशा आपणायिल्लेय आसात. तांकांच लागून तर गांवांगांवांतल्यान अजून पैलू पाडिल्लीं हिरे-माणकां भायर सरीत आसात. रविन्द्राकडेन उलयतकीर निर्शेवणी वताली. शिक्षणाच्या मळार कितलेंशेंच बरेंय चल्लां हाची खोस भोगताली. रविन्द्रासारक्या शिक्षकांचो अभिमान दिसतालो.

रविन्द्रान पत्रकारितेचें शिक्षण घेतलें ना. पत्रकार म्हुणून खंय पुराय वेळ कामय केलेंना. 3 एप्रील 2009 ह्या दिसा रामनम आशिल्ली. त्या दिसा गोवा 365 न सुरू केल्लें कोंकणी खबरांचें बुलेटीन हें पयलें सोडाच, सगळ्यांत निमणेंच कशें आयिल्लें. ताचे आदीं 2004 सावन गोंयांतलो पयलो इंग्लीश खबरांचो चॅनल हीच ताची वळख आशिल्ली. पूण तरीकय इल्ली इल्ली करून कोंकणी खबरांखातीरय गोवा365 लोक पळोवपाक लागले. आनी हाचें स्रय वता रविन्द्राक. हेरांनी काम केलेंना अशें  न्हय. पूण ताचो फुडाकार वेगळोच आशिल्लो.

टीव्ही चॅनलाक खबरो सांगपाक वेगळी स्टायल लागता. हांगां बातमी बरोवपाची आसना. नाटकांनी डायलॉग बरयतात तशी गजाली सांगपाचे स्टायलींत ती बरोवपाची आसता. आनी बातमी वाचपाची नासता. ती लोकांक ‘सांगपाची’ आसता. टीव्ही बातम्यांचें मर्म रविन्द्राक होलमल्लें. बातमी सांगपाची कळाशी लाबिल्ली. ताणे कोंकणी खबराचित्रांचो बाजूच बदलावन उडयलो. आपली अशी एक खाशेली शैली तयार केली. कांय जाणांक ती नाटकी दिसताली. पूण खूबशा जाणांक ती आवडटालीयबी. ताचेर रविन्द्राचो एक वेगळो छाप आशिल्लो. तो निमणेमेरेन उल्लो.

गोवा 365 चेर कोंकणी खबरो सांगपी खूब जाण अँकर आशिल्ले. पूण रविन्द्राची गजाल वेगळीच. हेर अँकरांपरस तो बरोच पयलीं येतालो. हेरांनी बरयिल्ल्यो बातम्यो आपले पद्दतीन परत बरोवन काडटालो. वृत्तपत्रीय भास बदलून ती टीव्हीची भास करतालो. तातूंत कोंकणी म्हणी, वाक्प्रचार, कोंकणीचो सभाव, कोंकणी शैली भरशितालो. आनी एखाद्रे सादे बातमेंत लेगीत रंग भरतालो. ताकाच लागून गोवा365 चें कोंकणी खबरांचित्र रविन्द्र आसता त्या दिसा वेगळेंच लागतालें.

रविन्द्र हो मुळांत शिक्षक. पगार बरो. पयशांखातीर ताणे गोवा 365 च्या कोंकणी खबरांचित्रांत काम केलेंना. वेल्यान आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून लेगीत ताणे हें बुलेटीन चालू दवल्लें. फोंडेची बस चुकली जाल्यार भाड्याची मोटरसायकल आनी टॅक्सी लेगीत करून तो घरा गेला. पूण घाईगडबडींत कशायकशें बुलेटीन काडून बस स्टँडार धांव माल्लिना. जें करतां तें वेवस्थीत जावंक जाय ही ताची शिस्त. दरेक उतर म्हत्वाचें हें मतींत घेवन बारीकसाणेन तो बातम्यो निवळायतालो. ताकाच लागून गोवा365 चें आख्खें कार्यालय ताका रेस्पेद दितालें.

आज रविन्द्र ना म्हटल्यार गोवा365 चो कणोच मोडिल्लेवरी जालां. सगळेच गळसणल्यात. पेशान पत्रकार नासून लेगीत निजाच्या पत्रकाराक लजेक घालपासारकी ताची कार्यप्रणाली ही कोणाय पत्रकारान मुजरत शिकची. ताचें भांगर जातलें. पूण हो भांगर मनीस आतां परत पळोवंक मेळचो ना. दुसरो तसलो तयारय जावचो ना.

ताचे हे निश्ठेक, जिद्दीक आनी ताच्यांतल्या कलासक्त म्होवाळ मनशाक लाख लाख सलाम!

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives